AccueilVeille ScientifiqueC/MIC > 4: A Potential Instrument to Predict the Efficacy of Meropenem

Antibiotics • 2022.05.16

Yichang Zhao 1,2,†ORCID,Chenlin Xiao 1,2,†,Jingjing Hou 1,2,Jiamin Wu 1,2,Yiwen Xiao 1,2,Bikui Zhang 1,2,Indy Sandaradura 3,4ORCID,Hong Luo 5,Jinhua Li 5,* andMiao Yan